Qsquad Services

Consult & Outsource Service

เป็นบริการที่ทาง QSquad ยินดีให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการจัดตั้งทีมงานทดสอบระบบ Process การทำงานใน QA ต่างๆ หรือวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทดสอบระบบ Manual มาเป็น Automate Test นั่นเอง โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การจัดระเบียบ การตัดสินใจหาวิธีการที่ดีที่สุด ที่ทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จ นอกจากการบริการด้าน Consult แล้ว ทางเรายังมีรับบริการด้าน Outsource ที่จะเข้าไปช่วยองค์กรคุณทดสอบระบบร่วมกับบุคลากรของคุณอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

System Testing Service

QSquad จะเข้าไปช่วยทดสอบภาพรวมของระบบตั้งแต่เริ่มต้น จนจบ process ว่า Software สามารถทำงานได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

การทดสอบ System Testing Service เป็นการทดสอบระบบหรือ Software บน web application โดยดูภาพรวมของการทำงาน โดยเริ่มจากรับ Requirement และวางแผนในการทดสอบของระบบโดยเขียนออกมาเป็น Test Case เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า Software มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กร หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดสอบด้วย Manual Test หรือ Automate Test ตามวัตถุประสงค์ โดยจะส่งมอบ Test Report และ Test Script พร้อมทั้งบริการดูแลหลังจากส่งมอบงานให้กับลูกค้าอีกด้วย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Performance Testing Service

QSquad จะเข้าไปช่วยทดสอบวัดประสิทธิภาพ ทั้งด้านความมั่นคง ความเสถียร และความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งาน 

การทดสอบ Performance Testing Service เป็นการทดสอบวัดประสิทธิภาพของระบบหรือ production ในรูปแบบ non-functional testing โดยจะแบ่งการเทสเป็นดังนี้

  1. Load testing คือการทำสอบระบบจะมีความเร็วมากน้อยแค่ไหน ภายใต้สภาวะและขนาดของการใช้งานระบบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง
  2. Stress testing คือการทดสอบระบบเพื่อหาจุดสูงสุดที่ระบบหรือ production จะสามารถรองรับการใช้งานได้
  3. Smoke testing คือการทดสอบระบบเพื่อดูว่าระบบสามารถทำงานได้ปกติในสภาวะปกติ
  4. Availability testing เป็นการทดสอบเพื่อดูความเสถียรของระบบเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Mobile Testing Service

QSquad จะเข้าไปช่วยทดสอบ Mobile Application ผ่านระบบปฏิบัติการ Android & iOS ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบ process 

การทดสอบ Mobile Testing Service เป็นการทดสอบภาพรวมของ Mobile Application โดยเริ่มจากรับ Requirement และวางแผนในการทดสอบของ Software จากนั้นเขียนออกมาเป็น Test Case เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า Mobile Application มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กร และจะเริ่มทำการทดสอบด้วย Manual Test หรือ Automate Test ตามวัตถุประสงค์ โดยจะส่งมอบ Test Report และ Test Script พร้อมทั้งบริการดูแลหลังจากส่งมอบงานให้กับลูกค้าอีกด้วย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Usability Testing

QSquad จะเข้าไปช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบการออกแบบของ User Interface ที่อาจไม่สอดคล้องกับ Use Cases

การทดสอบ Usability Testing Service เป็นการทดสอบวัดความใช้งานยากง่ายของระบบไม่ว่าจะเป็น Mobile application หรือ Web application และสังเกตุพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบ นอกจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบการออกแบบของ User Interface อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Back to top arrow