System Testing Service

         การทดสอบ System Testing เป็นการทดสอบประเภทหนึ่งของ Functional testing ที่เน้นประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันของระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องกับ Business requirements และ Application Architecture หรือคุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์อีกด้วย การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบลำดับสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้ถูกต้อง และไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆในระบบ 

        Qsquad จะนำหลักการ Continuous Delivery เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากร ซึ่งระบบจะเป็นผู้ทดสอบโดยอัตโนมัติ และยังได้ feedback กลับมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบแต่ละฟีเจอร์ ว่าฟังก์ชั่นเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

        QSquad จะนำหลักการ Continuous Delivery เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากร ซึ่งระบบจะเป็นผู้ทดสอบโดยอัตโนมัติ และยังได้ feedback กลับมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบแต่ละฟีเจอร์ ว่าฟังก์ชั่นเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Qsquad System Testing Service: Process

Qsquad System Testing Service: Tools

Back to top arrow