Mobile Testing Service

การทดสอบ Mobile Testing เป็นการทดสอบภาพรวมของแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งในปัจจุบัน Mobile application มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบางครั้งคุณภาพก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะข้อบกพร่องที่คาดไม่ถึง และแอปพลิเคชันขัดข้อง การทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะมีประสิทธิภาพ ความเสถียร และสามารถใช้งานบนทุกระบบปฏิบัติการณ์ Android และ IOS ตามที่คุณคาดหวังได้ 

Qsquad จะเข้าไปช่วยทดสอบการทำงานของ Application ให้เป็นระบบแบบ automation ในแง่ของ Functionality เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้ software มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และมั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

Mobile Testing Type:

Mobile Testing Type:

Back to top arrow